ปัจจุบันมีการสาธิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลดังนี้

I.ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก แบบผลึกบาง ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียว

II.ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลม ประกอบด้วยกังหันลมแกนตั้ง กังหันลมแกนนอน

III.ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำขนาดเล็ก ประกอบด้วยกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าแบบเพลตัน (Pelton) แบบใบพัด (Propeller) แบบกระแสน้ำไหล (Hydrokinetic) แบบน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal)

IV.ระบบกักเก็บพลังงาน ประกอบด้วยแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด และระบบอากาศอัด

V.ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ชนิดร่วมไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ

VI.โครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็ก (Microgrid)

VII.ระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้

VIII.ระบบบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (SMART HOME)

Scroll to Top