งานวิจัยด้านการจัดการด้านผู้ใช้ (Demand Side Management)

เป้าหมายและขอบเขตการวิจัย

มุ่งวิจัยการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม (optimizing energy demand) โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณ และหรือ ลักษณะของการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (end-use) ให้สมดุลกับการผลิตไฟฟ้า โดยผ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ (Strategic load growth) หรืออาจเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้า (Demand response)

I.งานวิจัยด้าน Strategic load growth

เน้นการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าทุกช่วงเวลา โดยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง และด้าน Peak clipping ที่เน้นการจัดการให้ช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุดลดลง (Reduction of Peak Load) การควบคุมเวลาและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรง

II.งานวิจัยด้าน Demand Response

เน้นงานวิจัยด้าน Peak shifting ซึ่งเป็นการเลื่อนการใช้ไฟฟ้าจากช่วง peak มาสู่ off-peak เช่น storage water heating หรือ เลื่อนเวลาการใช้ไฟฟ้าโดยผู้ใช้เอง และ Valley filling ในขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงได้รับคุณประโยชน์รวมทั้งความพึงพอใจเท่าเดิมหรือ ดีกว่าเดิม

III.งานวิจัยด้าน Home Automation

อาศัยงานวิจัยด้านสมองกลฝังตัว (Embedded system) ในการพัฒนาบ้านอัตโนมัติ ที่อำนวยความสะดวกให้กับอยู่อยู่อาศัย เช่น การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

โครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ
ปีโครงการแหล่งทุน

2016

การพัฒนาชุดแปลงกำลังไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับพลังงานทดแทนว.1

2015

โครงการระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (EMS) ดร.พิชญ์ พกษาทร

2015

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบเชื่อมต่อสายส่งกำลังไฟฟ้า (on-grid)ดร.พิชญ์ พกษาทร

2014

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสมาร์ทโฮมกับบริษัท SMA Solar (Thailand)บริษัท SMA

2012

โครงการการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวพังงาสสส.
Scroll to Top