ผลงานตีพิมพ์
No.YearDescription
12019Rewthong, Orrawan Boonbumroong, Usa Mamee, Thatree Eamthanakul, Busarin Luewarasirikul, Narun Tabkit, Nantavat. (2019). Design of the data logger with IEC standard for PV system, IEEA '19: Proceedings of the 8th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications March 2019 Pages 234–237.
22018ธนพัฒน์ อินจันทร์, ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, และอุสาห์ บุญบำรุง, การศึกษาและพัฒนาการคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนคู่, การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 มกราคม 2561.
32016เชาว์วรรธน์ กันตะบุตร ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม อุสาห์ บุญบำรุง “ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยใช้โปรแกรม LabVIEW และระบบฐานข้อมูล SQLite” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 8 th NPRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
42015Patamaporn Sripadungtham, Usa Boonbumroong, and Pathomthit Chaisedthaphong, Performance of a hybrid system at Phu Kradueng National Park” 8TH AUN/SEED-NET INT’L CONFERENCE ON EEE 2014 EEE Institute, UP Diliman, Manila, Philippines, November 16-17, 2015
52015ปฐมธิติ์ ชัยเศรษฐพงศ์ พัฒนะ รักความสุข กฤษณพงศ์ กีรติกรและอุสาห์ บุญบำรุง “สมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน เซลล์แสงอาทิตย์ กังหันลม เครื่องยนต์ดีเซล ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตามมาตรฐาน IEC 61724” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี
62014สิทฺธิชัย คล้ายเจ๊ก นริศ ประทินทองและอุสาห์ บุญบำรุง “การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลและควบคุมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
72013กีรดิษ สายพัทลุง อุสาห์ บุญบำรุงและปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “ระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณพลังงานทดแทนร่วมในระยะไกล” งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแส จ.นครปฐม วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
82013กีรดิษ สายพัทลุง อุสาห์ บุญบำรุงและปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ” การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2556
92013นิกร ขัยเจริญ ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรมและอุสาห์ บุญบำรุง “การศึกษาการตรวจวัดระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยจำลองระบบย่อส่วนเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ห่างไกล” การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
Scroll to Top