ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท (Rural Electrification Center)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

I.เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ชนบท ให้กับชุมชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดแนวคิดการประยุกต์ใช้พลังงานทดหมุนเวียนที่สามารถนำมาใช้ได้จริงกับชุมชน

II.เพื่อพัฒนาสถานีติดตั้งทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ ในรูปแบบการใช้งานจริง (Field Testing) ตามมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

III.เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในศูนย์ฯ และบางส่วนจ่ายคืนให้ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับแนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว

Scroll to Top