ผลงานตีพิมพ์
No.YearDescription
12018Tararat Mothayakul, Patamaporn Sripadungtham, and Usa Boonbumroong, Solar home with energy management by frugal discharge, Journal of Thai Interdisciplinery Research, Vol.13 No.3 May-June 2018, pp.64-98.
22016ธารารัตน์ โมทยกุล ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม อุสาห์ บุญบำรุง “การจัดการพลังงานสำหรับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (The 8 th NPRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
32014นายภาณุวัฒน์ คำตา ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรมและอุสาห์ บุญบำรุง “การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่ไม่ต่อกับระบบจำหน่าย ด้วยค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า” การประชุมวิชาการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 (EECON-37) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2557
42014กีรดิษ สายพัทลุง ธาตรี มามี อรรถการ จันทร์ศศิธร อุสาห์ บุญบำรุงและปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “ระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานทดแทนร่วม” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557
52013กีรดิษ สายพัทลุง อุสาห์ บุญบำรุงและปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้พลังงานทดแทนร่วม” ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ.2556
Scroll to Top