การศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผล (Feasibility study and assessment)

เป้าหมายและขอบเขตการวิจัย

มุ่งเน้นศึกษาวิจัยด้านการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการดำเนินโครงการ และศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ต่อชุมชน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เกิดขึ้นจาการดำเนินโครงการด้านพลังงานสะอาด รวมถึงศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินโครงการ ครอบคลุมประเด็น Social assessment Health care assessment Environmental assessment และ Economic assessment

โครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ
ปีโครงการแหล่งทุน
2017การศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทยกกพ.
2016การประเมินผลโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาด สำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ด้วยแบบจำลองซิปป์ว.1
2016โครงการการศึกษารูปแบบการผลิตและใช้พลังงานที่เหมาะสมในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ
2014The new market-based mechanisms research study: Thailand and PhilippinesSEA
2014โครงการศึกษารูปแบบการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะฮั่งแบบครบวงจรกฟผ.
2012โครงการชุมชนเกาะหมากน้อย: เกาะอิสระจากพลังงาน ระยะที่ 1UNDP
2012โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำระดับชุมชนภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (VSPP): กรณีศึกษาชุมชนคีรีวงว.1
Scroll to Top