ผลงานตีพิมพ์
No.YearDescription
12019Thatthon Thagolpattanakul, Patamaporn Sripadungtham, Usa Boonbumroong, Moni-toring and Data Collection System of Hybrid Power system at Koh Hong, 2018 IEEE INTER-NATIONAL WOMEN IN ENGINEERING (WIE) CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (WIECON-ECE 2018), December 14-16, 2018, Dusit Thani Pattaya Hotel, Chonburi, THAILAND. pp. 130-133
22019ทัตธน ถกลพัฒนกุล, ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, อุสาห์ บุญบำรุง และ ธาตรี มามี, ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ เกาะห้อง, การประชุมวิชาการทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference) ครั้งที่ 41 (EECON-41), วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี.
32018เนตธิร ดิษฐนิล, ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, และ อสุาห์ บญุบำรุง, การปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบจุ่มน้ำสำหรับกังหันกระแสน้ำไหล, การประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 6-7 ธันวาคม 2561.
42017นโม สบฤกษ์ ศิริชัย เทพา และ อุสาห์ บุญบำรุง “การเพิ่มสมรรถนะชุดกังหันน้ำแบบเพลตันขนาดเล็กสำหรับชุมชนคีรีวง” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่
52015ธาตรี มามี อุสาห์ บุญบำรุง อรรถการ จันทร์ศศิธร กีรดิษ สายพัทลุง สวลี ดีประเสิรฐ สุกัญญา เพ็งมาและ ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “ชุดควบคุมแรงดันกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนำ” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี
62015ฉัตรชัย งามสม พัฒนะ รักความสุข กฤษณพงศ์ กีรติกร รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบและอุสาห์ บุญบำรุง “กังหันน้ำครอสโฟลว์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร” การประชุมทางวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี
72015อรรถการ จันทร์ศศิธร อุสาห์ บุญบำรุง ธาตรี มามี กีรดิษ สายพัทลุง สวลี ดีประเสริฐ สุกัญญา เพ็งมาและ ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็กหมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี
82014ธาตรี มามี กีรดิษ สายพัทลุง อรรถการ จันทร์ศศิธร อุสาห์ บุญบำรุงและปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม “เทคนิคการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดโดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม กรณีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง” การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
92013อรรถการ จันทร์ศศิธร นริส ประทินทองและอุสาห์ บุญบำรุง “การทดสอบประสิทธิภาพกังหันน้ำแบบเพลตันสำหรับการใช้งานระยะหัวน้ำสูง” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
102011U. Boonbumroong, P. Sripadungtham, “Microcontroller-Based Self-Excited Induction Generators Controller for Pico-Hydro System”, Proceedings on the 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), Songkhla Thailand, May 25-26, 2011.
112011J. Waewsak, C. Kasagepongsan, U. Boonbumroong, J. Khedari, “Transient Simulation and Verification of a Hybrid Solar and Wind Water Pumping System for Rural Area of Southern Thailand”, Proceedings on the 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), Songkhla Thailand, May 25-26, 2011.
122011U. Boonbumroong, C. Jivacate, N. Pratinthong, S. Thepa, P. Sripadungtham, “Use of TRNSYS for Optimization of Hybrid Power Systems on an Island in the Andaman Sea of Thailand”, Proceedings on the 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011 AEDCEE), Songkhla Thailand, May 25-26, 2011.
132011U. Boonbumroong, N. Pratinthong, S. Thepa, C. Jivacate, W. Pridasawas, 2011, “Particle swarm optimization for AC-coupling stand alone hybrid power systems, Solar Energy, Vol. 85, pp. 560-569.
Scroll to Top