งานวิจัยด้านไมโครกริด (Microgrids)

เป้าหมายและขอบเขตการวิจัย

     เน้นพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความชาญฉลาด เสถียรถาพสูง ร่วมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีระบบตรวจวัด ระบบเก็บข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้า และสามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีลักษณะการกระจายตัว (REDG) ส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การใช้ทรัพยากรให้น้อยลง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ประสบปัญหาด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการจำหน่ายไฟฟ้า เช่น กรณีอำเภอห่างไกล ปลายสายระบบจำหน่าย รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมอย่างเป็นระบบ

โครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ
ปีโครงการแหล่งทุน

2017

โครงการการพัฒนาไมโครกริดจากเซลล์แสงอาทิตย์เดิมในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย

มูลนิธิปิดทองหลังพระ

2013

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านไมโครกริดกับบริษัท SMA Solar (Thailand)บริษัท SMA

2012

โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาด อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง: ต้นแบบอุทยานแห่งชาติพลังงานทดแทนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน)กรมอุทยานฯ
Scroll to Top