ติดต่อเรา

ที่อยู่

ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy Systems Integration Laboratory) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

โทร.

0-2470-7489

Scroll to Top