งานวิจัยด้านการผลิตไฟฟ้า (Power generation system)

เป้าหมายและขอบเขตการวิจัย

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด โดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตในประเทศ ราคาถูก ขณะที่คุณภาพเทียบเท่าการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมทั่วถึง (Inclusive innovation) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ดังนี้

I.งานวิจัยด้านเทอร์โบเมชีนเนอรี่ (Turbo machinery)

  • มุ่งพัฒนาชุดกังหันลม/น้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กราคาถูก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่ม CFD ในการออกแบบและจำลองการทำงาน ร่วมกับการใช้กระบวนการผลิตในประเทศ
  • เพื่อให้ได้ชุดกังหันลม/น้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานต่ำที่สุด ร่วมกับกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานในประเทศเพิ่มขึ้น

II.งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid power system)

  • งานวิจัยด้านการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า (Control Strategy) มุ่งพัฒนาอัลกอริธึม (algorithms) ในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยพลังงานที่ผลิตได้ต่ำที่สุด
  • งานวิจัยด้านระบบผลิตไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Package Power Supply) มุ่งพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้อย่างสะดวกและสามารถปรับลดขนาดกำลังการผลิตได้ตามความต้องการ นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
โครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ
ปีโครงการแหล่งทุน
2019การพัฒนาชุดกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าภายในท่อขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึงกฟผ.
2019การพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูแลนคาสู่ต้นแบบอุทยานแห่งชาติเขียวด้วยพลังงานหมุนเวียน (ระยะที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานหมุนเวียน)กรมอุทยานฯ
2018นวัตกรรมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าจากน้ำขึ้น-น้ำลงขนาด 1 กิโลวัตต์สนพ.
2018โครงการการผลิตระบบไฟฟ้าจากกังหันน้ำ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 30 ชุดพนจ.นครศรีฯ
2018ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำขนาดเล็กร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแม่เมยกรมอุทยานฯ
2017การจัดหาระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนสำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ธบ. 1 (เกาะห้อง) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีกรมอุทยานฯ
2017โครงการการเพิ่มสมรรถนะชุดกังหันกระแสน้ำขนาดเล็กนวัตกรรมทั่วถึงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบทกฟผ.-สวทช
2016โครงการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าที่ยั่งยืนสำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานที่ คล.2 (คลองน้ำไหล)จังหวัดกำแพงเพชร
2016โครงการที่ปรึกษาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น PHPS50-35Mบริษัท วีอี โซลาร์ จำกัด
2015โครงการการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดจิ๋วในพื้นที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักปลัดฯ
2015โครงการการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ชุมชนรอบเทือกเขานครศรีธรรมราชสำนักปลัดฯ
2015ระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำขนาดเล็กเทคโนโลยีในประเทศสำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรณี ศึกษาอุทยานแห่งชาติตะรุเตากรมอุทยานฯ
2014โครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ชุมชนคีรีวงสำนักปลัดฯ
2014โครงการพัฒนาชุดควบคุมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เทคนิค PIDว.1
2014โครงการปรับปรุงเสถียรภาพของชุดควบคุมกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กต้นทุนต่ำสสส.
2014โครงการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดอุทยานแห่งชาติตะรุเตากรมอุทยานฯ
2014โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดสกัดแม่กระสา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์WWF ประเทศไทย
2013โครงการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากรมอุทยานฯ
2013โครงการพัฒนาชุดกังหันน้ำขนาดเล็กมากนวัตกรรมทั่วถึงสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบทสวทช.
2011โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกังหันน้ำภูมิปัญญาท้องถิ่นคีรีวงสสส.
2011โครงการพัฒนากังหันน้ำขนาดเล็กมากสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าในชนบทว.1
2011โครงการออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์สกัดน้ำมันปาล์มสำหรับชุมชนสภพ. เขต 4
Scroll to Top