ประวัติความเป็นมา

ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด
(Clean Energy Systems Integration Laboratory)
เริ่มก่อตั้งเมื่อมีการแบ่งกลุ่มวิจัยย่อยออกเป็น 5 กลุ่ม ภายในห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโซล่าเซลล์ และระบบสะสมพลังงาน
(ชื่อเดิมของกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด: CES ในปัจจุบัน) 
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เมื่อ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินงานวิจัยด้านการบูรณาการระบบพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง

เริ่มจากกการศึกษาวิจัยระบบสูบน้ำด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Pumping) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนแบบอิสระ (Stand Alone System) ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2540 และเน้นการศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power System) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 และเริ่มบูรณาการรวมทุกกิจกรรมพลังงานชุมชนในพื้นที่ห่างไกลไว้ด้วยกันสู่ระบบมินิกริด ไมโครกริดผ่านระบบบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2550 และมีเป้าหมายการวิจัยสู่สมาร์ทไมโครกริดสำหรับพื้นที่ห่างไกล
(Smart Remote Microgrids) ในปี พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาการการบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (Clean Energy Systems Integration) อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

วิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ทางด้านการบูรณาการทุกกิจกรรมพลังงานชุมชน
ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ ที่ครอบคลุมถึงด้านวิศวกรรม ผลกระทบทางด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์

Scroll to Top