ผลงานตีพิมพ์
No.YearDescription
12016นิติกร นันทวิโรจน์สิริ อุสาห์ บุญบำรุง และศิริชัย เทพา “การศึกษาการใช้พลังงานและประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจัดการพลังงานที่เหมาะสมในชุมชนชนบท” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
22013รอยพิมพ์ใจ ใจมั่น นาฎสุดา ภูมิจำนงและอุสาห์ บุญบำรุง “การวิเคราะห์โครงการต้นแบบพลังงานทดแทนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง” การสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2556
32012อุสาห์ บุญบำรุง, “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก”, วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ฉบับที่ 4, เล่มที่ 4, มีนาคม-เมษายน 2555, pp. 66-77.
42011อุสาห์ บุญบำรุง, สุกัญญา เพ็งมา, “เศรษฐศาสตร์ของชุดกังหันน้ำคีรีวง”, ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”, สุราษฎร์ธานี, 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554.
Scroll to Top