ที่ปรึกษา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
Ph.D. (Microwave Acoustic Materials), University of Glasgow
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

consultant02

อ. ชาย ชีวะเกตุ
M.Sc. (Microwave), University of Surrey
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
D.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง
Ph.D. (Energy Technology), KMUTT
Hybrid Power System Simulation
and Optimization, Microgrids

นายธาตรี มามี
M.Eng. (Electrical Engineering), KU
System Control, Artificial Neural Network

นางสาว สุกัญญา เพ็งมา
M.Sc(Appropriate Technology for Resources
and Environment Development), Mahidol University
Socio-Economic Assessment

นางสาว สวลี ดีประเสริฐ

นายอรรถการ  จันทร์ศศิธร
B.Eng (Mechanical Engineering), BUU
M.Eng. (Energy Engineering), KMUTT
CFD, Finite Element

นายปฐมธิติ์  ชัยเศรษฐพงศ์
B.Eng. (Energy Engineering), RU
M.Eng. (Energy Engineering), KMUTT
SCADA and DAQ.

นายนิติกร  นันทวิโรจน์สิริ
B.Sci. (Environmental Science), SU
M.Eng. (Energy Engineering), KMUTT

นายธนพัฒน์  อินจันทร์
M.Eng. (Electrical Engineering), KU

นายเนติธร ดิษฐนิล
M.Eng. (Electrical Engineering), KU

นายทัตธน ถกลพัฒนกุล
B.Eng. (Electrical Engineering), KU
M.Eng. (Electrical Engineering), KU

เครือข่ายร่วมวิจัย

ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Cincinnati
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย: Compound semiconductors, MOCVD technique, Solar cell, PV system

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Victoria
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิจัย: Battery Testing, Fuel cell

อ.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน
M.Eng (Electrical Engineering), Kasetsart University
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
งานวิจัย: Renewable Energy, Power Quality

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง
D.Sc.( Physics), Universite de Nice Sophai Antipolis
คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิจัย: Solar Energy (Solar Thermal Process)

ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์
Ph.D.(Energy Technology), King Mongkut’s University of Technology Thonburi
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
งานวิจัย: Energy Storage, PEM Fuel cell

Scroll to Top