ผลงานตีพิมพ์
No.YearDescription
12015พงศ์ภัค มหาเมฆทัศนีย์ รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และอุสาห์ บุญบำรุง “การทดสอบประสิทธิภาพของระบบเก็บสะสมพลังงานไฮบริด ตัวเก็บประจุความจุสูงและแบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี
22012ธาตรี มามี ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรมและอุสาห์ บุญบำรุง “การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ความเข้มแสงอาทิตย์” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
32007กิตติภพ พิมบุตร ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม และอุสาห์บุญบํารุง “มิเตอร์อัจฉริยะสําหรับโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน” การประชุมเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
Scroll to Top